Meny Logg inn

Brukervilkår for Luado

Sist oppdatert: 15. november 2023


Vennligst les disse brukervilkårene for Luado nøye før du bruker nettstedet under domenet https://luado.no («luado») og Luado-appen.

Luado drives av Luado AS (org.nr. 917 012 342) med registrert adresse Åsveien 18A, 1369 Stabekk.

Disse brukervilkårene representerer en juridisk bindende avtale mellom deg og Luado AS («Luado») i forhold til bruk av Luados plattform og tilgang via luado.no og Luado-appen.

Din tilgang til og bruk av Luado.no er betinget av at du aksepterer disse brukervilkårene og egne gjeldene vilkår for kjøp av tjenester (kjøper) og vilkår for å tilby hjelp (fikser) samt vår personvernerklæring.

Brukervilkårene gjelder for alle som bestiller et oppdrag gjennom Luado Vennehjelp (gratis) eller kjøpere av betalte oppdrag på Luado.no, og alle som tilbyr sine tjenester gratis eller mot betaling som fiksere på Luado.no.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på hei@luado.no


1. LUADOS ROLLE OG ANSVAR

Luado er et selskap som utvikler, markedsfører og drifter plattformen luado.no, en online formidlingstjeneste av oppdrag mellom kjøpere og tilbydere av tjenester. Luado er kun å regne som en formidler av kontakt mellom kjøpere og fiksere, og har ikke ansvar for oppdrag som avtales og utføres gjennom tjenesten.

Alle avtaler om oppdrag skal inngås i kjøpers og fiksers/bedriftens eget navn, og for egen risiko og regning. Luado skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som oppdragsgivers, eller oppdragstagers, fullmektig, megler, agent eller lignende. Kjøper og fikser skal holde Luado skadesløs for ethvert krav knyttet til avtaler om oppdrag gjennom Luado.no.


2. OPPRETTELSE AV KONTO

Ved å opprette en konto på Luado.no forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på Luado.no.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsel Luado umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du registrerer deg på Luado.no plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon om deg selv. Luado.no kan bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Luado.no kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Luado har rett til å levere informasjon til deg på den sist registrerte mobiltelefon, e-post og faktureringsadresse, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om  e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

Luado kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.


3. OPPSIGELSE AV BRUKERKONTO ELLER AVVIKLING AV TJENESTENE

Luado kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Luado har rett til fritt å avslutte eller suspendere brukerkontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Dette gjelder også ved gjentatte klager og svært dårlig rating, ved politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd.

Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke Luado.no umiddelbart opphøre. Dette gjelder deg som juridisk person og gjelder dermed også andre profiler som er knyttet til deg som juridisk person.

Vilkårene for bruk gjelder også i tilfelle der du som bruker har blitt suspendert. Luado kan ta rettslige tiltak i tilfelle brudd på vilkårene for bruk.

Du som bruker har rett til å avslutte denne avtalen med Luado når som helst ved å slette din brukerkonto på Min Side.


4. BEGRENSNING AV ANSVAR

Luado og dets samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Du oppfordres til å rapportere til Luado eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som du oppdager på Luado.no.


5. ENDRING AV VILKÅR

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene.

Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no Dersom endringene i brukervilkårene etter Luados vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Luado.no 14 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i brukervilkårene er gjort tilgjengelig på Luado.no godtar du å være bundet av de oppdaterte brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Luado.no.

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å, uten forvarsel, å endre priser og gebyr på Luado.no.


6. BETALING/UTBETALING

Når du bruker Luado aksepterer du at betalingen for jobben som blir utført foregår digitalt fra kjøpers registrerte betalingskort/kredittkort til Luado-fiksers registrerte bankkonto, iht. avtale registrert på Luado.no. Luado sin betalingsformidler, Stripe formidler selve transaksjonen mellom partene (kunde og fikser) på vegne av Luado. Fikser har ikke rett til å kreve noe vederlag fra kjøper i forbindelse med oppdrag utover det som er avtalt gjennom Luado.

Luado er ikke ansvarlig dersom kjøperen ikke betaler for et utført oppdrag.

All betaling skal skje via Luado, misbruk vil bli anmeldt.

Luado har rett til å validere et kjøp dersom det er mistanke om bedrageri.

Luado kan benytte kampanje-, verdi-, og rabattkoder samt gavekort. Kun én rabattkode kan benyttes samtidig.


7. SKADE/FORSIKRING

Alle bekreftede og betalte oppdrag, som er bestilt av private kjøpere, og utført av a) private fiksere, b) selvstendig næringsdrivende med registrert ENK, eller c) frilans-fikser gjennom Luado-plattformen, og kun for det tidsrommet/varighet som er avtalt og bekreftet via plattformen. Det gis ikke reservasjonsadgang til kjøper eller fikser.

Forsikringen omfatter en ansvarsforsikring som dekker fikseres skade på person og/eller ting (hus, bil, båt) under utøvelse av registrert oppdrag gjennom Luado, på opptil 10 millioner kroner, og en ulykkesforsikring av private fiksere på opptil 1.000.000 kroner.

Forsikringen gjelder kun under utførelse av den registrerte oppdrag på registrert sted og i registrert tidsrom. Det er en forutsetning at oppdrag utføres i henhold til det oppdrag som er registrert på Luado-plattformen. For at forsikringen skal gjelde deg må du være medlem av Norsk Folketrygd.

Ved aksept av disse vilkårene, aksepteres også forsikringsvilkår.

Fikser/utfører på Luado står selv ansvarlig for egenandelen i forsikringen. Ved dekningsmessig skade utbetaler vår forsikringspartner Skadeforsikring kun den forsikrede del av kravet. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan fiksere bli holdt ansvarlig utover egenandelen.


8. AVBESTILLING OG REFUSJON

Oppdragsgiver kan kostnadsfritt avbestille avtalt oppdrag opptil 24 timer før starttid.

Ved avbestilling mellom 24 timer og 2 timer før oppdraget starter vil oppdragsgiver bli belastet et avbestillingsgebyr på 399 kroner uavhengig av lengden på avtalt oppdrag. (Gjelder ikke Vennehjelp-tjenestene).

Ved avbestilling mindre enn 2 timer før avtalt oppstart av oppdrag vil oppdragsgiver bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 1 time + startpris. (Gjelder ikke Vennehjelp-tjenestene).


9. KLAGE/UENIGHET MELLOM PARTENE

Oppdrag bestilt gjennom Luado utføres på Luado-fiksers egen regning og risiko. Ved uenighet mellom kjøper og fikser må dette løses direkte partene i mellom. Kjøpere og fiksere kan rapportere inn avvik til Luado. Luado kan i slike tilfeller fremskaffe dokumentasjon registrert på aktuelle oppdrag til partene.


10. FORNØYDHETSGARANTI

Luado har en ”Pengene tilbake garanti” på første registrerte kjøp av oppdrag på Luado. Dersom du ikke er fornøyd med arbeidets utførelse kan du kontakte oss på hei@luado.no med en detaljert beskrivelse av hvorfor du ikke er fornøyd. Fornøydhetsgarantien gjelder kun ved første bestilling, kun for private fiksere, og kun for den delen av oppdraget man ikke er fornøyd med, og omfatter kun kostnader ved selve oppdraget (timer bestilt via Luado).


11. SKATTER OG AVGIFTER

Alle brukere av Luado.no plikter å sette seg inn i det til enhver tid gjeldene regelverket rundt skatter og avgifter knyttet til å selge eller kjøpe oppdrag, herunder beløpsgrenser og ansvar som arbeidsgiver.

Luado leverer kun en teknisk plattform og fraskriver seg alt ansvar for brukernes plikter ovenfor skattemyndigheter eller andre regulatoriske instanser. Luado vil dog, i så stor grad som mulig, legge til rette for at brukerne kjenner til og følger gjeldene regelverk. Dersom Luado blir gjort kjent med at brukere ikke innretter seg kan disse utestenges fra tjenesten.

Fiksere som har fått utbetalt samlet 47.000 kroner for oppdrag utført siste 12 måneder via Luado vil ikke kunne fortsette å tilby sine tjenester som privatperson. Fikser dette gjelder vil automatisk konverteres til frilans-fiksere på aktuelle tidspunkt. Fikser kan selv velge å starte opp eget selskap (ENK/AS) og endre profil på Luado til enkeltpersonforetak/aksjeselskap, eller avslutte/pause brukerkontoen sin.


12. RATING OG OMTALER

Luado forbeholder seg retten til å fjerne støtende omtaler og beskrivelser som er uegnet på trykk, men vil som hovedregel ikke legge seg borti hvilke tilbakemeldinger brukerne gir til hverandre.


13. TVIST

For å unngå kostbare juridiske prosesser, samtykker du som bruker til å bidra til å løse eventuelle konflikter gjennom forhandlinger og dialog i minst 30 dager før du setter i gang ekstern mekling/domstolsprøving.

Enhver tvistesak der Luado skal involveres, skal behandles av Oslo Tingrett.


14. LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.