Vi gjør tiltak mot spredning av korona. Les mer
Meny Logg inn

Brukervilkår for Luado.no

Sist oppdatert: 29. April 2017

 
Vennligst les disse brukervilkårene for luado.no nøye før du bruker nettstedet under domenet http://luado.no («luado.no»).

Luado.no drives av Luado AS (org.nr. 917 012 342) med registrert adresse Bygdøy Alle 8, 0262 Oslo

Din tilgang til og bruk av Luado.no er betinget av at du aksepterer disse brukervilkårene og egne gjeldene vilkår for kjøp av småjobber (kjøper) og vilkår for å tilby hjelp (fikser).

Brukervilkårene gjelder for alle kjøpere og fiksere på Luado.no. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på luado.no forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Luado og deg som kjøper eller fikser.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet ber vi om at du kontakter oss på hei@luado.no


 
1. Luados rolle og ansvar

Luado AS er et programvareselskap som utvikler, markedsfører og drifter luado.no, en online formidlingstjeneste av småjobber mellom privatpersoner. Luado er kun å regne som en formidler av kontakt mellom kjøpere og fiksere, og har ikke ansvar for småjobber  som avtales og utføres gjennom tjenesten.

Alle avtaler om småjobber skal inngås i kjøpers/fiksers eget navn, og for egen risiko og regning. Luado skal ikke fremstilles, oppfattes eller betraktes som oppdragsgivers, eller oppdragstagers, fullmektig, megler, agent eller lignende. Kjøper og fikser skal holde Luado skadesløs for ethvert krav knyttet til avtaler om småjobber gjennom Luado.no.


 
2. Opprettelse av konto

Ved å opprette en konto på Luado.no forplikter du deg til å gi oss informasjon som er korrekt, nøyaktig, fullstendig, og til å holde denne oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et vesentlig et brudd på vilkårene som kan resultere i umiddelbar oppsigelse av din konto på Luado.no.

Brukernavn og passord tilknyttet din brukerkonto er strengt personlig. Du er ansvarlig for å påse at ditt passord ikke på noe tidspunkt gjøres tilgjengelig for andre, og kan bli holdt ansvarlig for all aktivitet knyttet til din brukerkonto. Ved mistanke om at andre har tilgang til ditt passord eller brukerkonto plikter du å varsel Luado umiddelbart.

Du kan ikke registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller som det forøvrig ikke er lovlig å bruke, herunder navn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært eller uanstendig.

Når du registrerer deg på Luado.no plikter å gi fullstendig og nøyaktig informasjon om deg selv. Luado.no kan bruke tjenester levert av tredjeparter for å verifisere opplysningene du oppgir til oss og for å innhente ytterligere informasjon som er relevant for tjenestene. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at Luado.no kan innhente, bruke og lagre slik informasjon.

Luado har rett til å levere informasjon til deg på den sist registrerte mobiltelefon, e-post og faktureringsadresse, og slike meldinger skal anses mottatt og gyldige uavhengig av om  e-post- eller faktureringsadressen er i bruk.

Luado kan fritt godta eller avvise søknader om opprettelse av brukerkonto uten nærmere begrunnelse.


 
3. Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Luado kan på ethvert tidspunkt og uten varsel endre eller avvikle enhver av tjenestene som tilbys.

Luado har rett til fritt å avslutte eller suspendere brukerkontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene. Dette gjelder også ved gjentatte klager og svært dårlig rating, ved politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel atferd.

Ved avslutning eller suspensjon av brukerkontoen vil din rett til å bruke Luado.no umiddelbart opphøre.


 
4. Begrensning av ansvar

Luado og dets samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Du oppfordres til å rapportere til Luado eventuelle irregulariteter, tekniske feil eller liknende som du oppdager på Luado.no.


 
5. Endring av vilkår

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene.

Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no Dersom endringene i brukervilkårene etter Luados vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Luado.no 14 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i brukervilkårene er gjort tilgjengelig på Luado.no godtar du å være bundet av de oppdaterte brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Luado.no.

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å, uten forvarsel, å endre priser og gebyr på Luado.no.


 
6. Betaling/utbetaling

Når du bruker Luado aksepterer du at betalingen for jobben som blir utført foregår digitalt fra kjøpers registrerte betalingskort/kredittkort til Luado-fiksers registrerte bankkonto, iht. avtale registrert på Luado.no. Luado sin betalingsformidler, Stripe formidler selve transaksjonen mellom partene på vegne av Luado. Luado-fikser har ikke rett til å kreve noe vederlag fra kjøper i forbindelse med småjobben utover det som er avtalt gjennom Luado.


 
7. Skade/forsikring
Alle småjobber bestilt gjennom Luado er forsikret i If via Luado. Forsikringen dekker alle oppdrag bestilt av private kjøpere, og utført av private Luado-fiksere gjennom Luado.no. Det gis ikke reservasjonsadgang til kjøper eller fikser.

Forsikringen omfatter en ansvarsforsikring som dekker Luado-fikseres skade på person og/eller ting (hus, bil, båt) under utøvelse av registrert småjobb gjennom Luado, på opptil 10 millioner kroner. En kriminalitetsforsikring på opptil 1.000.000 kroner for kjøper, og en ulykkesforsikring av private fiksere på opptil 500.000 kroner.

Forsikringen gjelder kun under utførelse av den registrerte småjobben på registrert sted og i registrert tidsrom. Det er en forutsetning at småjobben utføres i henhold til det oppdrag som er registrert hos Luado. For at forsikringen skal gjelde deg må du være medlem av Norsk Folketrygd.

Ved aksept av disse vilkårene, aksepteres også If sine forsikringsvilkår.

Du står selv ansvarlig for egenandelen i forsikringen. Ved dekningsmessig skade utbetaler If Skadeforsikring kun den forsikrede del av kravet. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan kjøpere/fiksere bli holdt ansvarlig utover egenandelen.


 
8. Avbestilling og refusjon

Oppdragsgiver kan kostnadsfritt avbestille avtalt oppdrag opptil 24 timer før starttid.

Ved avbestilling mellom 24 timer og 2 timer før oppdraget starter vil oppdragsgiver bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 1 time uavhengig av lengden på avtalt oppdrag.

Ved avbestilling mindre enn 2 timer før avtalt oppstart av oppdrag vil oppdragsgiver bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende hele beløpet for avtalte småjobb.


 
9. Uenighet mellom partene
Oppdrag bestilt gjennom Luado utføres på Luado-fiksers egen regning og risiko. Ved uenighet mellom kjøper og fikser må dette løses direkte partene i mellom. Kjøpere og fiksere kan rapportere inn avvik til Luado. Luado kan i slike tilfeller fremskaffe dokumentasjon registrert på aktuelle småjobb til partene.


 
10. Fornøydhetsgaranti
Luado har en ”Pengene tilbake garanti” på første registrerte kjøp av småjobb på Luado. Dersom du ikke er fornøyd med arbeidets utførelse kan du kontakte oss på hei@luado.no med en detaljert beskrivelse av hvorfor du ikke er fornøyd. Fornøydhetsgarantien gjelder kun ved første bestilling, og kun for den delen av oppdraget man ikke er fornøyd med, og omfatter kun kostnader ved selve jobben (timer bestilt via Luado).


 
11. Skatter og avgifter

Alle brukere av Luado.no plikter å sette seg inn i det til enhver tid gjeldene regelverket rundt skatter og avgifter knyttet til å selge eller kjøpe småjobber, herunder beløpsgrenser og ansvar som arbeidsgiver.

Luado leverer kun en teknisk plattform til å dele mot vederlag, og fraskriver seg alt ansvar for brukernes plikter ovenfor skattemyndigheter eller andre regulatoriske instanser. Luado vil dog, i så stor grad som mulig, legge til rette for at brukerne kjenner til og følger gjeldene regelverk. Dersom Luado blir gjort kjent med at brukere ikke innretter seg kan disse utestenges fra tjenesten.


 
12. Rating og omtaler

Luado forbeholder seg retten til å fjerne støtende omtaler og beskrivelser som er uegnet på trykk, men vil som hovedregel ikke legge seg borti hvilke tilbakemeldinger brukerne gir til hverandre.


 
13. Tvister

Enhver tvistesak der Luado skal involveres, skal behandles av Oslo Tingrett.


 
14. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Luado.no benytter cookies for analyser og optimalisering av innhold og tjenester. Ved å fortsette å bruke siden godtar du dette. Les mer