Meny Logg inn

Vilkår for å tilby hjelp

Sist oppdatert: 20. desember 2019

Følgende vilkår gjelder for deg som tilbyr hjelp («fikser») ved bestilling og utførelse av småjobber via nettstedet under domenet http://www.luado.no («Luado»).


1. REGISTRERING OG BRUKERPROFIL

For å registrere deg som fikser må du være over 16 år, ha rent rulleblad og lov til å arbeide i Norge.

Når du registrerer deg som fikser på Luado.no må du identifisere deg med din e-post adresse eller knytte din brukerkonto opp mot din Facebook eller Google konto. Du må registrere deg med et norsk mobilnummer, verifisere ditt fødselsnummer (11-siffer) og registrere en norsk bankkonto for utbetaling av det du tjener på småjobber via Luado.

Privatpersoner som tilbyr sine tjenester gjennom Luado skal ikke skaffe seg eller forsøke å skaffe seg økonomisk fordel ved å referere til, markedsføre, eller på annen måte tilkjennegi eventuelle ansettelsesforhold til eksisterende arbeidsgiver(e). Dette gjelder både i form av skriftlig profilbeskrivelser, profilbilde, gjennom dialog med kunder/potensielle kunder eller på annen måte.

Luado kan fritt oppdatere og endre kvalifikasjonskravene til fikser. Oppdaterte krav vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no. Luado kan til enhver tid be deg om å bekrefte at du fortsatt oppfyller kvalifikasjonskravene, samt å fremskaffe tilfredsstillende bevis på dette. Kan du ikke fremskaffe slike bevis, kan Luado utestenge deg umiddelbart. Du plikter uoppfordret å informere oss løpende om inntrådte hendelser som kan være relevante for å vurdere om du tilfredsstiller vilkårene.

Alle opplysninger som oppgis ved registrering, og senere ved oppdatering på Min Side må være korrekte og fullstendige. Dersom det viser seg at opplysningene ikke er sannferdige kan du bli nektet å brukte tjenesten.


2. FERDIGHETER, UTSTYR OG TILGJENGELIGHET

Som fikser definerer du selv de type småjobber du ønsker å tilby hjelp innen. Du må inneha nødvendig ferdigheter og kompetanse til å kunne utføre småjobber innen de kategorier du velger. Du oppgir selv ditt kompetansenivå innen aktuelle kategorier, og manglende ferdigheter vil kunne medføre at kjøper ikke anser utført arbeid som tilfredsstillende og således ikke vil betale.

UTSTYR OG VERKTØY

Du definerer selv hvilket verktøy, utstyr og kjøretøy du har som kan benyttes i utførelsen av en småjobb. Dersom kjøper har spesifisert verktøy/utstyr nødvendig for å utføre småjobben (enten ved avkrysning eller ved fritekst) og du ikke medbringer dette kan kjøper avvise småjobben på din egen risiko og regning.

TILGJENGELIGHET

Du plikter å være tilgjengelig for småjobber på de tidspunktene du har registrert som ledig tid i din jobbkalender på Min Side. Eventuelle endringer må oppdateres så raskt som mulig. Dersom du som fikser avviser småjobber på tidspunkt der du har oppgitt at du er ledig vil dette kunne medføre at din brukerprofil får lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.


3. INNGÅELSE AV AVTALE

Dersom en kjøper velger deg som Luado-fikser vil jobben automatisk bli bekreftet av deg, og du vil motta en SMS med informasjon om jobben. Når du legger inn tid i kalenderen plikter du å være tilgjengelig for småjobber på de tidspunktene du har registrert som ledig tid i din jobbkalender på Min Side.

I tillegg skal følgende vilkår anses som del av arbeidsoppdraget mellom deg og kjøper:

Du kan avvise eller foreslå endring av jobben fra Mine Småjobber. Gjentatte avvisninger av Luado-jobber vil vises på din brukerprofil og vil kunne medføre lavere rangering, og i verste fall utestengelse.


4. FØR SMÅJOBBEN STARTER

Fikser og kjøper kan via Luado forespørre en endring av en avtalt småjobb inntil 2 timer før småjobben starter (starttidspunkt og lengde for småjobb). Forslag til endring fra en av partene må godkjennes av motpart før disse blir bekreftet av Luado.

KANSELLERING AV OPPDRAG

Du kan kostnadsfritt kansellere en avtalt småjobb før avtalt starttidspunkt. Antall kansellerte småjobber vil vises på din brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.

Kjøper kan kostnadsfritt avbestille avtalt småjobb opptil 24 timer før starttid.

Ved avbestilling mellom 24 timer og 2 timer før oppdraget starter vil kjøper bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 1 time uavhengig av lengden på avtalt oppdrag. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.

Ved avbestilling mindre enn 2 timer før avtalt oppstart vil kjøper bli belastet et avbestillingsgebyr på hele beløpet for avtalt småjobb. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.


5. UTFØRELSE AV OPPDRAG

For å bruke Luado.no som plattform plikter du å møte opp til avtalt sted og tidspunkt og utvise alminnelig aktsomhet ved utføring av småjobben. Du forplikter å kunne fremlegge gyldig legitimasjon ved gjennomføring av småjobben dersom kjøper spør om dette.

Kjøper plikter å gjøre det mulig for deg (fikser) å starte med oppdraget til avtalt tid, enten ved å selv vise hvordan småjobben skal utføres og hvor nødvendig utstyr finnes, eller ved å forhåndsavtale hva som skal gjøres og gjøre tilgjengelig nødvendige utstyret og verktøy.

MANGLENDE OPPMØTE

Ved avtalt starttidspunkt av jobben kan fikser og kjøper melde inn ”manglende oppmøte” på den andre part.

Manglende oppmøte meldt inn av deg på kjøper (kjøper møter ikke opp som avtalt, eller kjøper hadde ikke avtalt/nødvendig utstyr tilgjengelig) som blir bekreftet av kjøper via Luado.no vil medføre et gebyr for kjøper tilsvarende hele beløpet på avtalt småjobb. Dette gebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.

Dersom kjøper er uenig i avvik meldt inn av deg, må partene løse uenigheten seg i mellom uten Luados involvering eller innblanding. Luado kan dog fremskaffe dokumentasjon dersom en av partene forespør dette.

Dersom partene ikke kommer til enighet innen 48 timer etter registrering av avvik fra deg, vil jobben arkiveres som ikke utført uten gebyrer for kjøper.

Dersom kjøper ikke responderer (utfører en aktiv handling) på avvik meldt inn av deg innen 48 timer etter at avviket er registrert, vil kjøper bli belastet et gebyr tilsvarende hele beløpet på avtalt småjobb. Dette gebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.

Manglende oppmøte fra deg vil ikke medføre gebyr, men vil vises på din brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.

ENDRING AV VARIGHET PÅ OPPDRAG

Dersom omfanget av en småjobb viser seg å være mer omfattende enn forhåndsavtalt tid på Luado.no må ny varighet avtales med kjøper og rapporteres inn som endring på Luado.no av deg.


6. ETTER AT OPPDRAG ER UTFØRT

Når småjobben er utført melder du dette inn via Luado.no. Kjøper varsles og må akseptere småjobben som utført, før dette bekreftes utført hos Luado.

Dersom kjøper avviser småjobben som utført må uenigheten løses direkte mellom partene innen 48 timer etter at småjobben ble rapportert utført av deg. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 48 timer vil kjøper ikke bli belastet avtalt beløp før småjobben. Du kan ved slike tilfeller rapportere inn et avvik til Luado som vil vurdere saken.

Dersom kjøper ikke responderer på melding om utført småjobb fra deg innen 48 timer etter at avviket er registrert av deg vil kjøper bli belastet hele beløpet på avtalt småjobb. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.

ENDRING AV TID BRUKT PÅ OPPDRAG

Du må få kjøpers aksept før du jobber utover forhåndsavtalt tid og dere bør i fellesskap ha oppdatert og bekreftet endret jobbvarighet direkte på oppdragets side før du forlater stedet for utførelsen av småjobben. Arbeid utover avtalt tid registrert og bekretet på Luado.no skjer på din egen risiko og regning.

Endring av varighet på en småjobb bekreftes først av Luado når både du og kjøper godkjenner dette. Du kan justere varighet på jobb med 30 minutters intervaller. Dersom kjøper ikke godkjenner endring innen 48 timer etter at du rapportert dette til Luado vil kun opprinnelig tid avtalt på småjobben, fratrukket Luados formidlingsgebyr, utbetales til deg.

Dersom kjøper innen 48 timer etter at avviket er registrert ikke responderer på endret tidsbruk rapportert inn av deg  av deg, vil kjøper bli belastet endret tid rapportert av deg på jobben. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til deg.


7. PRIS OG FORMIDLINGSGEBYR

Luado har en fast timepris på oppdrag som bestilles fra private fiksere gjennom Luado. Gjeldende pris er til en hver tid tilgjengelig på Luado.no

80% av prisen kjøper betaler for jobben, utbetales direkte til deg som betaling av småjobben. Luado tar et formidlingsgebyr på 20% av beløpet kjøper betaler. Dette skal dekke selskapets kostnader knyttet til bla. forsikring, kostnader ved online betalingsløsning, videreutvikling av tjeneste, kundeservice, markedsføring av deg som fikser og andre administrative oppgaver. Dersom du benytte Luado aksepterer du samtidig dette.

Luado forbeholder seg retten til å endre timepris og formidlingsgebyr.


8. UTBETALING

Kjøpers registrerte betalingskort  belastes når småjobben er bekreftet utført av begge parter. Luado via selskapets betalingsformidleren Stripe vil motta innbetalingen fra kjøper på dine vegne. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, overføres direkte via Stripe til din registrerte bankkontonummer, senest innen 7 virkedager etter at småjobben er bekreftet utført.

For å verifisere at den oppgitte kontoen samsvarer med annen registrert informasjon på Luado kan Stripe kreve at du laster opp bilde av gyldig identifikasjonspapirer. Du vil i slike tilfeller få beskjed om dette på MinSide, og må laste opp et bilde av gyldig norsk identifikasjonspapirer med bilde (førerkort, pass eller bankkort) før du kan motta utbetaling. Verifiseringen fra Stripe skjer normalt innen noen dager.

Du har ikke rett til å kreve noe vederlag fra kjøper i forbindelse med småjobben utover det som innkreves av Luado på vegne av deg. Forsøk på å innkreve ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet, inkludert egenandeler ved forsikring.


9. FORSIKRING

Alle småjobber bestilt via Luado.no er forsikret i If via Luado. Forsikringen dekker alle oppdrag som er bestilt av private kjøpere, og utført av private fiksere.

Forsikringen omfatter en ansvarsforsikring som dekker Luado-fikseres skade på person og/eller ting (hus, bil, båt) under utøvelse av registrert småjobb gjennom Luado.no, på opptil 10 millioner kroner. En kriminalitetsforsikring på opptil 1.000.000 kroner for kjøper, og en ulykkesforsikring av private fiksere på opptil 500.000 kroner.

Forsikringen gjelder kun under utførelse av det registrerte arbeidsoppdrag på registrert sted og i registrert tidsrom. Det er en forutsetning at arbeidsoppdraget utføres i henhold til det oppdrag som er registrert hos Luado. For at forsikringen skal gjelde deg må du være medlem av Norsk Folketrygd.

Ved aksept av disse vilkårene, aksepteres også If sine forsikringsvilkår.

Du (Luado-fikser) står selv ansvarlig for egenandelen knyttet til ansvar- og ulykkesforsikring, og kjøper står selv ansvarlig for egenandel knyttet til kriminalitetsforsikringen. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan kjøper/fikser bli holdt ansvarlig utover egenandelen.


10. RAPPORTERING AV EVT. SKADER

Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med Luado så snart som mulig. Du kan melde inn skade ved å sende oss en e-post til hei@luado.no. Oppgi avtalenummer: SP1421561 

Unnlatelse av å rapportere en skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg som fikser.

Du må benytte alle rimelige tiltak for å sikre navn på og eventuelt skriftlige erklæringer fra vitner, og du må gi Luado skriftlig beskrivelse av hendelsen.

Du plikter å undersøkelse skadeforløp og omfang, herunder å gi tilgang til identitetsinformasjon, forsikringsinformasjon og annen tilgjengelig informasjon om involverte parter i hendelsen. Du er videre pålagt å samarbeide med Luado, vårt forsikringsselskap If og andre som behandler saken etter avtale med Luado.

Luado skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for tyveri eller andre kriminelle handlinger.


11. SKATTER OG AVGIFTER

Du som fikser er fullt ut ansvarlig for alle skatter, avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med arbeidsoppdraget.

Som fikser på Luado.no forplikter du det til å til enhver tid å sette deg inn i og følge gjeldene skatteregler. Regelverket vil bli beskrevet på Luado.no og Luado vil jobbe proaktivt med å informere og bistå deg med å rapportere inntekter fra Luado på riktig måte. Luado tar ikke ansvar for eventuelle mangler, uklarheter eller feil i beskrivelsen.

Ved usikkerhet rundt gjeldene regelverk finner du mer informasjon hos skatteetaten.no, på handlehvitt.no eller ved å kontakte ditt lokale skattekontor.


12. ANSVARSFRASKRIVELSE

Luado er kun å anse som en formidlingstjeneste som hjelper kjøper og fikser av småjobber med å komme i kontakt. Luado tilbyr en plattform for å koble og inngå avtale om småjobber, samt betalingshåndtering, statistikk og forsikring for både kjøper og fikser. Luado skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale samt utførelse av småjobber.

Luado frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at et oppdrag avtalt gjennom Luado.no ikke blir utført.


13. LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.


14. ENDRING AV VILKÅR

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no. Dersom endringene i vilkårene etter Luados vurdering innebærer en vesentlig endring av rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Luado.no 14 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på Luado.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Luado.no.