Meny Logg inn

Vilkår for å kjøpe hjelp

Sist oppdatert: 15. november 2023


Følgende vilkår gjelder for deg som kjøper hjelp, gratis eller mot betaling («fikser») ved bestilling og utførelse av oppdrag via nettstedet under domenet https://www.luado.no og i Luado-appen («Luado»).


1. REGISTRERING OG BRUKERPROFIL

For å registrere deg som kjøper på Luado må du være over 18 år, ha et norsk mobilnummer (8-siffer) og et norsk betalingskort da all betaling av oppdrag via Luado er kontantfritt.

Når du registrerer deg som kjøper på Luado.no må du identifisere deg med din e-post adresse eller knytte din brukerkonto opp mot din Google konto, du må også fylle inn påkrevet personinformasjon før du kan benytte tjenesten (navn, adresse, mobilnummer osv.).

Luado kan fritt oppdatere og endre kravene til kjøper. Oppdaterte krav vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no.

Alle opplysninger som oppgis ved registrering, og senere ved oppdatering på Min Side, må være korrekte. Dersom det viser seg at opplysningene ikke er sannferdige kan du bli nektet å brukte tjenesten.


2. VERKTØY OG UTSTYR

Ved kjøp av tjenester fra privatpersoner skal fikser kunne stille med standard verktøysett (hammer, tommestokk, vater, målebånd, skrutrekker, drill, sekskantnøkkelsett, universalkniv, kombinasjonstang og sag). Verktøy/utstyr utover dette må kjøper stille med selv for at fikser skal kunne utføre oppdraget som avtalt, med mindre annet kommer tydelig frem ved avkrysning eller beskrivelse (fritekst) knyttet til bestilling av oppdraget. Fikser må akseptere dette før en avtale kan inngås.

Ved kjøp av tjenester fra bedriftsfiksere med eget enkeltpersonforetak (ENK) eller aksjeselskap (AS) skal fikser stille med baufil, pipesett, slagborr for mur og murborr i tillegg til standard verktøysett for å kunne utføre oppdraget. Husk at du må spesifisere tydelig i bestillingen (avkrysning/fritekst) oppdragets omfang slik at fikser kan vurdere hvilket utstyr som kreves. Ved usikkerhet kan partene enes om dette via chat på jobbsiden etter at bestilling er lagt inn.

Utlån av verktøy, utstyr og kjøretøy fra deg som kunde til fikser skjer på egen risiko og regning.


3. INNGÅELSE AV AVTALE

Når du bestiller et arbeidsoppdrag gjennom Luado inngås en bindende avtale mellom deg som kjøper og valgte fikser. Luado via selskapets betalingsformidler, Stripe vil be deg registrere et gyldig betalingskort. Dette gjøres for å sikre at betalingskort er gyldig og at vi kan trekke avtalt beløp etter at du har bekreftet oppdrag som utført. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

I tillegg skal følgende vilkår anses som del av avtalen mellom deg og kjøper:


4. FØR OPPDRAGET STARTER

Du og fikser kan via Luado.no forespørre en endring av jobben inntil 2 timer før den starter (starttidspunkt og lengde for oppdraget). Forslag til endring fra en av partene må godkjennes av motpart før disse registreres som bekreftet av Luado.

Avbestilling/kansellering:
Du kan kostnadsfritt avbestille avtalt oppdrag opptil 24 timer før starttid.

Ved avbestilling mellom 24 timer og 2 timer før oppdraget starter vil du bli belastet et avbestillingsgebyr på 399 kroner uavhengig av lengden på avtalt oppdrag. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til fikser. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Ved avbestilling mindre enn 2 timer før avtalt oppstart av oppdrag vil du bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 1 time + startpris. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til fikser. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Fikser kan kostnadsfritt kansellere en avtalt oppdrag før avtalt starttidspunkt. Antall kansellerte oppdrag vil vises på fiksers brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.


5. UTFØRELSE AV OPPDRAG

Du plikter til å gjøre det mulig for fikser å starte med oppdraget til avtalt tid, enten ved å selv vise hvordan oppdraget skal utføres og hvor nødvendig utstyr finnes, eller ved å forhåndsavtale hva som skal gjøres og gjøre nødvendig utstyr og verktøy tilgjengelig. Du må også sikre at nødvendig materiale er på plass før starttid (for eksempel skruer, lim, maskeringstape eller vaskemidler). Du plikter å forespørre fikser om gyldig legitimasjon og sikre at han/hun er samme person som oppgitt ved bestilling.

Du plikter å ikke instruere fikser til å utføre arbeidsoppgaver som er forbundet men høy risiko og du må stille med nødvendig sikkerhetsutstyr dersom det er nødvendig for å utføre oppdraget.

Du kan ikke be oppdragstageren om å utføre oppdrag som normalt utføres av håndverker med fagbrev. Eksempel på slike oppdrag er elektrisk arbeid, rørlegger arbeid, sprøytemaling, behandling av asbest eller sopp/råte.

Manglende oppmøte:
Ved avtalt starttidspunkt av jobben kan både du og fikser melde inn ”manglende mulighet til å gjennomføre jobb/oppmøte” på den andre part.

Dersom fikser ikke møter opp som avtalt, eller ikke har med nødvendig verktøy/utstyr avtalt for å utføre jobben er det viktig at du rapportere dette til Luado. Manglende gjennomføring fra fikser vil vises på deres brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse av fikser fra Luado.

Dersom du ikke møter opp som avtalt, eller du ikke har avtalt/nødvendig utstyr tilgjengelig vil fikser rapportere et avvik på deg. Et gebyr tilsvarende 1 time + startpris vil bli belastet ditt betalingskort. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Dersom du er uenig i avvik meldt inn av fikser, må partene løse uenigheten seg i mellom uten Luados involvering eller innblanding. Luado kan dog fremskaffe dokumentasjon dersom en av partene forespør dette. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 48 timer etter registrering av avvik fra fikser, vil jobben arkiveres som ikke utført.

Dersom du ikke responderer (utfører en aktiv handling) på avvik meldt inn av fikser innen 48 timer etter at avviket er registrert, vil du bli belastet et gebyr tilsvarende 1 time + startpris. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Endring av tid brukt på oppdrag:
Dersom omfanget av et oppdrag viser seg å være mer omfattende enn forhåndsavtalt tid på Luado.no plikter fikser å informere deg om dette. Ny tid på jobben må rapporteres inn som endring på Min Side av fikser og godkjennes av deg før dette bekreftes av Luado.


6. ETTER AT OPPDRAGET ER UTFØRT

Når oppdraget er utført melder fikser dette inn via Luado.no. Du mottar en varsel og må akseptere oppdraget som utført innen 48 timer, før dette bekreftes utført hos Luado og utbetaling gjennomføres. Ved bruk av Luado Vennehjelp tjenesten vil du få tilsvarende meldinger, men ingen økonomisk transaksjon vil bli gjennomført.

Ved bruk av Luados tjenester gir du oss rett og tilgang til å belaste ditt registrerte betalingskort for alle utestående beløp du er ansvarlig for, inkludert egenandel ved forsikring. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Mangelfull eller manglende utførelse:
Dersom det oppstår en tvist/misnøye ved utført oppdrag må dette kommuniseres direkte fra deg til fikser, og jobben må aktivt avvises som utført. Finner dere (du og fikser) ikke en løsning innen 48 timer kan det rapporteres som en klage til Luado som vil vurdere saken og kunne gi veiledning basert på gitt informasjon. Eventuell klage på utført oppdrag må sendes skriftlig til Luado/fikser senest 14 dager etter at oppdraget er utført. Klage kan kun meldes på utførte oppdrag.

Dersom dere ikke kommer til enighet innen 48 timer vil du (kjøper) ikke bli belastet avtalt beløp for oppdraget. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis). Fikser kan ved slike tilfeller rapportere inn et avvik til Luado som vil vurdere saken. Gjentagende avvik rapportert på deg vil vises på din brukerprofil, og kan i ytterste konsekvens føre til utestengelse av deg fra Luado.

Er jobben betalt har du godkjent jobben som utført.

Dersom du ikke aktivt responderer på melding om utført oppdrag fra fikser innen 48 timer etter at avviket er registrert av fikser vil du bli belastet hele beløpet på avtalt oppdrag. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Fikser har ved klage på utført arbeid fra deg, rett til å ordne opp i feilen (hvis kompetanse) før du kan rette økonomiske krav mot fikser. Luado er kun å regne som en formidler av kontakt mellom kjøpere og fiksere, og har ikke ansvar for oppdrag som avtales og utføres gjennom tjenesten jfr. punkt 1 i våre brukerbetingelser.

Endring av tid brukt på oppdrag
Endring av varighet på et oppdrag bekreftes først av Luado når både du og fikser aktivt godkjenner dette på Luado.no. Dersom du ikke godkjenner endring innen 48 timer etter at fikser rapportert dette til Luado vil kun opprinnelig tid avtalt på oppdraget belastes ditt betalingskort. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Dersom du innen 48 timer etter at avviket er registrert ikke aktivt responderer på endret tidsbruk rapportert inn av fikser, vil du bli belastet endret tid rapportert av fikser på jobben. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).


7. PRIS OG FORMIDLINGSGEBYR

Luado har en fast timepris på oppdrag bestilt fra private/frilans-fiksere via Luado. Bedrifter (ENK/AS) som tilbyr sin hjelp via Luado setter sin egen timepris fra 4 forhåndsdefinerte pristrinn. Gjeldende pris er til en hver tid tilgjengelig på luado.no

75-67% av prisen du betaler for jobben, utbetales til fikser som betaling av oppdraget. Luado tar et formidlingsgebyr på 25 – 33% av beløpet du betaler. Dette skal dekke selskapets kostnader knyttet til bla. forsikring, kostnader ved online betalingsløsning, kommunikasjon mellom partene, videreutvikling av tjeneste, kundeservice, markedsføring av fiksere og andre administrative oppgaver. Dersom du benytte Luado aksepter du samtidig dette.

Luado forbeholder seg retten til å endre timepris og formidlingsgebyr. Luado Vennehjelp er en gratis tjeneste og ingen betaling utføres hverken til den frivillige fikseren eller Luado som selskap. Luado Vennehjelp tjenester er ikke forsikret.


8. BETALING

Du trekkes automatisk den avtalte prisen fra ditt registrerte betalingskort, når oppdraget er bekreftet utført av begge parter. (Gjelder ikke Luado Vennehjelp som er gratis).

Luado via selskapets betalingsformidler Stripe mottar innbetalingen på fiksers vegne. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, overføres til fiksers registrerte bankkontonummer av Stripe, senest innen 7 virkedager etter at oppdraget er bekreftet utført. For frilans-fiksere gjøres utbetaling 1 gang månedlig via Luado sin betalingspartner PayoutPartner.

Fikser har ikke rett til å kreve noe vederlag fra deg i forbindelse med oppdraget utover det som innkreves av Luado på vegne av deg. Forsøk på å innkreve ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet, inkludert egenandeler ved forsikring.


9. FORSIKRING

Forsikringen dekker alle bekreftede og betalte oppdrag, som er bestilt av private kjøpere, og utført av a) private fiksere b) selvstendig næringsdrivende med registrert ENK eller c) Frilans-fiksere gjennom Luado-plattformen, og kun for det tidsrommet/varighet som er avtalt og bekreftet via plattformen. Det gis ikke reservasjonsadgang til kjøper eller Luado-fikser.

Forsikringen omfatter en ansvarsforsikring som dekker fikseres skade på person og/eller ting (hus, bil, båt) under utøvelse av registrert oppdrag gjennom Luado, på opptil 10 millioner kroner, og en ulykkesforsikring av private fiksere på opptil 1.000.000 kroner.

Forsikringen gjelder kun under utførelse av den registrerte oppdrag på registrert sted og i registrert tidsrom. Det er en forutsetning at oppdrag utføres i henhold til det oppdrag som er registrert på Luado-plattformen. For at forsikringen skal gjelde deg må du være medlem av Norsk Folketrygd.

Ved aksept av disse vilkårene, aksepteres også vår forsikringspartner sine forsikringsvilkår.

Fikser/utfører på Luado står selv ansvarlig for egenandelen i forsikringen. Egenandelen av erstatning som utbetales dekkes av bruker (fikser eller kjøper). Ved dekningsmessig skade utbetaler vår forsikringspartner kun det forsikrede del av kravet. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan fikser/bruker bli holdt ansvarlig utover egenandelen.


10. RAPPORTERING AV EVT. SKADER

Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med Luado så snart som mulig. Du kan melde inn skade ved å sende oss en e-post til hei@luado.no.

Unnlatelse av å rapportere en skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg som fikser.

Du må benytte alle rimelige tiltak for å sikre navn på og eventuelt skriftlige erklæringer fra vitner, og du må gi Luado skriftlig beskrivelse av hendelsen.

Du plikter å undersøkelse skadeforløp og omfang, herunder å gi tilgang til identitetsinformasjon, forsikringsinformasjon og annen tilgjengelig informasjon om involverte parter i hendelsen. Du er videre pålagt å samarbeide med Luado, vårt forsikringsselskap og andre som behandler saken etter avtale med Luado.

Luado skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for tyveri eller andre kriminelle handlinger.


11. SKATTER OG AVGIFTER

Vi gjør oppmerksom på at du er fullt ut ansvarlig for alle skatter, avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med utførte oppdrag.

Som kjøper på Luado.no forplikter du det til å til enhver tid å sette deg inn i og følge gjeldene skatteregler. Regelverket vil bli beskrevet på Luado.no og Luado vil jobbe proaktivt med å informere og bistå deg med å rapportere utbetalinger på oppdraget fra Luado på riktig måte. Luado tar ikke ansvar for eventuelle mangler, uklarheter eller feil i beskrivelsen.

Ved usikkerhet rundt gjeldene regelverk finner du mer informasjon hos skatteetaten.no, på handlehvitt.no eller ved å kontakte ditt lokale skattekontor.


12. ANSVARSFRASKRIVELSE

Luado en kun å anse som en formidlingstjeneste som hjelper kjøper og fikser av oppdraget med å komme i kontakt. Luado tilbyr en plattform for å koble og inngå avtale om oppdrag, samt betalingshåndtering, statistikk og forsikring for både kjøper og fikser. Luado skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale samt utførelse av oppdraget.

Luado frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at et oppdrag avtalt gjennom Luado.no ikke blir utført.


13. LOVVALG

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.


14. ENDRING AV VILKÅR

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no. Dersom endringene i vilkårene etter Luados vurdering innebærer en vesentlig endring av rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Luado.no 14 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på Luado.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Luado.no.