Meny Logg inn

Vilkår for å kjøpe hjelp

Sist oppdatert: 26. mars 2018

Følgende vilkår gjelder for deg som kjøper hjelp («kjøper») ved bestilling og utførelse av småjobber via nettstedet under domenet http://www.luado.no («Luado»).


1. Registrering og brukerprofil

For å registrere deg som kjøper må du være over 16 år, ha et norsk mobilnummer (8-siffer) og et norsk betalingskort da all betaling av småjobber via Luado er kontantfritt.

Når du registrerer deg som kjøper på Luado.no må du identifisere deg med din e-post adresse eller knytte din brukerkonto opp mot din Facebook eller Google konto.

Når du registrerer deg som kjøper på Luado må du fylle inn påkrevet personinformasjon før du kan benytte tjenesten (navn, adresse, mobilnummer osv.).

Luado kan fritt oppdatere og endre kravene til kjøper. Oppdaterte krav vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no.

Alle opplysninger som oppgis ved registrering, og senere ved oppdatering på Min Side, må være korrekte. Dersom det viser seg at opplysningene ikke er sannferdige kan du bli nektet å brukte tjenesten.


2. Verktøy og utstyr

Som hovedregel må kjøper stille med nødvendig verktøy, utstyr og kjøretøy for at fikser skal kunne utføre oppdraget som avtalt.

Dersom fikser må medbringer verktøy, utstyr eller kjøretøy for å kunne utføre småjobben skal dette spesifisere tydelig når du beskriver din småjobb, enten ved avkryssing eller ved fritekst. Fikser må akseptere dette før en avtale kan inngås.


3. Inngåelse av avtale 

Når du bestiller et arbeidsoppdrag gjennom Luado inngås en bindende avtale mellom deg som kjøper og valgte fikser. Luado via selskapets betalingsformidler, Stripe vil ved bestilling av en småjobb ta en reservasjon på avtalte beløp fra ditt registrerte betalingskort.

I tillegg skal følgende vilkår anses som del av avtalen mellom deg og kjøper:


4. Før småjobben utføres

Du og fikser kan via Luado.no forespørre en endring av jobben inntil 2 timer før den starter (starttidspunkt og lengde for småjobb). Forslag til endring fra en av partene må godkjennes av motpart før disse registreres som bekreftet av Luado.

Avbestilling/kansellering:
Du kan kostnadsfritt avbestille avtalt småjobb opptil 24 timer før starttid.

Ved avbestilling mellom 24 timer og 2 timer før oppdraget starter vil du bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 1 time uavhengig av lengden på avtalt oppdrag. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til fikser.

Ved avbestilling mindre enn 2 timer før avtalt oppstart vil du bli belastet et avbestillingsgebyr på hele beløpet for avtalt småjobb. Dette avbestillingsgebyret, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, utbetales til fikser.

Fikser kan kostnadsfritt kansellere en avtalt småjobb før avtalt starttidspunkt. Antall kansellerte småjobber vil vises på fiksers brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Luado.


5. Utførelse av småjobben

Du plikter til å gjøre det mulig for fikser å starte med oppdraget til avtalt tid, enten ved å selv vise hvordan småjobben skal utføres og hvor nødvendig utstyr finnes, eller ved å forhåndsavtale hva som skal gjøres og gjøre tilgjengelig nødvendige utstyret og verktøy. Du plikter å forespørre fikser om gyldig legitimasjon og sikre at han/hun er samme person som oppgitt ved bestilling.

Du plikter å ikke instruere fikser til å utføre arbeidsoppgaver som er forbundet men høy risiko og du må stille med nødvendig sikkerhetsutstyr dersom det er nødvendig for å utføre småjobben.

Du kan ikke be oppdragstageren om å utføre småjobber som normalt utføres av håndverker med fagbrev. Eksempel på slike oppdrag er elektrisk arbeid, rørlegger arbeid, sprøytemaling, behandling av asbest eller sopp/råte.

Manglende oppmøte:
Ved avtalt starttidspunkt av jobben kan både du og fikser melde inn ”manglende oppmøte” på den andre part.

Dersom fikser ikke møter opp som avtalt, eller ikke har med nødvendig verktøy/utstyr avtalt for å utføre jobben er det viktig at du rapportere dette til Luado. Manglende oppmøte fra fikser vil vises på deres brukerprofil, og vil kunne medføre en lavere rangering på Luado.no. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse av fikser fra Luado.

Dersom du ikke møter opp som avtalt, eller du ikke har avtalt/nødvendig utstyr tilgjengelig vil fikser rapportere et avvik på deg. Aksepterer du dette vil et gebyr tilsvarende hele beløpet på avtalt småjobb bli belastet ditt betalingskort.

Dersom du er uenig i avvik meldt inn av fikser, må partene løse uenigheten seg i mellom uten Luados involvering eller innblanding. Luado kan dog fremskaffe dokumentasjon dersom en av partene forespør dette. Dersom partene ikke kommer til enighet innen 48 timer etter registrering av avvik fra fikser, vil jobben arkiveres som ikke utført uten kostnader for deg.

Dersom du ikke responderer (utfører en aktiv handling) på avvik meldt inn av fikser innen 48 timer etter at avviket er registrert, vil du bli belastet et gebyr tilsvarende hele beløpet på avtalt småjobb.

Endring av tid brukt på småjobb
Dersom omfanget av en småjobb viser seg å være mer omfattende enn forhåndsavtalt tid på Luado.no plikter fikser å informere deg om dette. Ny tid på jobben må rapporteres inn som endring på Min Side av fikser og godkjennes av deg før dette bekreftes av Luado.


6. Etter at småjobben er utført/betaling

Når småjobben er utført melder fikser dette inn via Luado.no. Du mottar en varsel og må akseptere småjobben som utført innen 48 timer, før dette bekreftes utført hos Luado og utbetaling gjennomføres.

Ved bruk av Luados tjenester gir du oss rett og tilgang til å belaste ditt registrerte betalingskort for alle utestående beløp du er ansvarlig for, inkludert egenandel ved forsikring.

Mangelfull eller manglende utførelse:
Dersom du aktivt avviser småjobben som utført må eventuell uenigheten løses direkte mellom deg og fikser innen 48 timer etter at småjobben ble rapportert utført av fikser. Dersom dere ikke kommer til enighet innen 48 timer vil du ikke bli belastet avtalt beløp for småjobben. Fikser kan ved slike tilfeller rapportere inn et avvik til Luado som vil vurdere saken. Gjentagende avvik rapportert på deg vil vises på din brukerprofil, og kan i ytterste konsekvens føre til utestengelse av deg fra Luado.

Dersom du ikke aktivt responderer på melding om utført småjobb fra fikser innen 48 timer etter at avviket er registrert av fikser vil du bli belastet hele beløpet på avtalt småjobb.

Endring av tid brukt på småjobb
Endring av varighet på en småjobb bekreftes først av Luado når både du og fikser aktivt godkjenner dette på Luado.no. Dersom du ikke godkjenner endring innen 48 timer etter at fikser rapportert dette til Luado vil kun opprinnelig tid avtalt på småjobben belastes ditt betalingskort.

Dersom du innen 48 timer etter at avviket er registrert ikke aktivt responderer på endret tidsbruk rapportert inn av fikser, vil du bli belastet endret tid rapportert av fikser på jobben.


7. Pris og formidlingsgebyr

Luado har en fast timepris på oppdrag bestilt gjennom luado.no. Gjeldende pris er til en hver tid tilgjengelig på luado.no

80% av prisen du betaler for jobben, utbetales til fikser som betaling av småjobben. Luado tar et formidlingsgebyr på 20% av beløpet du betaler. Dette skal dekke selskapets kostnader knyttet til bla. forsikring, kostnader ved online betalingsløsning, videreutvikling av tjeneste, kundeservice, markedsføring av fiksere og andre administrative oppgaver. Dersom du benytte Luado aksepter du samtidig dette.

Luado forbeholder seg retten til å endre timepris og formidlingsgebyr.


8. Betaling

Du trekkes automatisk den avtalte prisen fra ditt registrerte betalingskort, når småjobben er bekreftet utført av begge parter.

Luado via selskapets betalingsformidler Stripe mottar innbetalingen på fiksers vegne. Beløpet, fratrukket formidlingsgebyr til Luado, overføres til fiksers registrerte bankkontonummer av Stripe, senest innen 7 virkedager etter at småjobben er bekreftet utført.

Fikser har ikke rett til å kreve noe vederlag fra deg i forbindelse med småjobben utover det som innkreves av Luado på vegne av deg. Forsøk på å innkreve ytterligere vederlag utgjør et vesentlig mislighold av disse vilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å motregne eventuelle krav vi måtte ha mot deg i beløpet, inkludert egenandeler ved forsikring.


9. Forsikring

Alle småjobber bestilt via Luado.no er forsikret i If via Luado. Forsikringen dekker alle oppdrag som er bestilt av private kjøpere, og utført av private fiksere.

Forsikringen omfatter en ansvarsforsikring som dekker Luado-fikseres skade på person og/eller ting (hus, bil, båt) under utøvelse av registrert småjobb gjennom Luado.no, på opptil 10 millioner kroner. En kriminalitetsforsikring på opptil 1.000.000 kroner for kjøper, og en ulykkesforsikring av private fiksere på opptil 500.000 kroner.

Forsikringen gjelder kun under utførelse av det registrerte arbeidsoppdrag på registrert sted og i registrert tidsrom. Det er en forutsetning at arbeidsoppdraget utføres i henhold til det oppdrag som er registrert hos Luado. For at forsikringen skal gjelde deg må du være medlem av Norsk Folketrygd.

Ved aksept av disse vilkårene, aksepteres også If sine forsikringsvilkår.

Du står selv ansvarlig for egenandel knyttet til kriminalitetsforsikringen, og fikser står selv ansvarlig for egenandelen knyttet til ansvar- og ulykkesforsikring. Ved grov uaktsomhet eller misbruk kan kjøper/fikser bli holdt ansvarlig utover egenandelen.


 10. Rapportering av evt. skader
Når du har fått en skade, er det viktig at du tar kontakt med Luado så snart som mulig. Du kan melde inn skade ved å sende oss en e-post til hei@luado.no. Oppgi avtalenummer: SP1421561 

Eventuell mistanke om straffbar handling skal meldes til Politiet.

Unnlatelse av å rapportere en skade kan redusere eller medføre bortfall av forsikringsdekning, og medføre ubetinget ansvar for deg som fikser. Du må benytte alle rimelige tiltak for å sikre navn på og eventuelt skriftlige erklæringer fra vitner, og du må gi Luado skriftlig beskrivelse av hendelsen.

Du plikter å bistå Luado i undersøkelser av skadeforløp og omfang, herunder ved å gi Luado tilgang til identitetsinformasjon, forsikringsinformasjon og annen tilgjengelig informasjon om involverte parter i hendelsen. Du er videre pålagt å samarbeide ved undersøkelse utført av Luado, vårt forsikringsselskap og andre som behandler saken etter avtale med Luado.

Luado skal ikke under noen omstendighet bli holdt ansvarlig for tyveri eller andre kriminelle handlinger


11. Skatter og avgifter

Vi gjør oppmerksom på at du er fullt ut ansvarlig for alle skatter, avgifter og utgifter som oppstår i forbindelse med utførte småjobber.

Som kjøper på Luado.no forplikter du det til å til enhver tid å sette deg inn i og følge gjeldene skatteregler. Regelverket vil bli beskrevet på Luado.no og Luado vil jobbe proaktivt med å informere og bistå deg med å rapportere utbetalinger på småjobber fra Luado på riktig måte. Luado tar ikke ansvar for eventuelle mangler, uklarheter eller feil i beskrivelsen.

Ved usikkerhet rundt gjeldene regelverk finner du mer informasjon hos skatteetaten.no, på handlehvitt.no eller ved å kontakte ditt lokale skattekontor.


12. Ansvarsfraskrivelse

Luado en kun å anse som en formidlingstjeneste som hjelper kjøper og fikser av småjobber med å komme i kontakt. Luado tilbyr en plattform for å koble og inngå avtale om småjobber, samt betalingshåndtering, statistikk og forsikring for både kjøper og fikser. Luado skal ikke under noen omstendighet anses som part i noen avtale samt utførelse av småjobber.

Luado frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at et oppdrag avtalt gjennom Luado.no ikke blir utført.


13. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.


14. Endring av vilkår

Luado forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse vilkårene. Oppdaterte vilkår vil bli gjort tilgjengelig på Luado.no. Dersom endringene i vilkårene etter Luados vurdering innebærer en vesentlig endring av rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på Luado.no 14 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på Luado.no godtar du å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Luado.no.